Informacja o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych

Nasze dane:

Chyłka Ubezpieczenia Sp. z o.o.
30-532 Kraków ul. Dąbrowskiego 16

KRS 0000596402 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy KRS. NIP 679 312 11 72.
Kapitał zakładowy, opłacony w całości – 20 000 zł

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym – od 1 października 2018 ustawą o doradztwie ubezpieczeniowym – Spółka jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, zwanej dalej Agentem.

Za jej pośrednictwem zawieramy ubezpieczenia majątkowe i życiowe na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, które udzieliły Pełnomocnictwa Agentowi. Dane kontaktowe ZU, w którym zawarliśmy ubezpieczenie, zawarte są na polisie ubezpieczeniowej. Możemy je  dodatkowo podać jeśli Pan/Pani sobie życzy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych przy zawarciu ubezpieczenia i przetwarzaniu w związku z realizacją ubezpieczenia jest Ubezpieczyciel, a Współadministratorem Agent. My pełnimy rolę przetwarzającego te dane  w związku z ubezpieczeniem. Wszyscy przestrzegamy ściśle najwyższe standardy  przepisy  o ochronie Państwa danych osobowych zgodnie z RODO.

Celem zgromadzenia niezbędnych danych jest zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia na podstawie wcześniejszego rozeznania Państwa potrzeb w celu dobrania najbardziej odpowiedniego do Państwa potrzeb ubezpieczenia.

Danych Państwa nie przekazujemy innym osobom, nie profilujemy ich i nie przekazujemy do państwa trzeciego.

Czas przechowywania danych osobowych Państwa wynika z: czasu realizacji umowy, udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz  przewidzianych w prawie okresów zobowiązań i przedawnienia roszczeń.

Państwo macie w każdym czasie prawo do: złożenia żądania dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do sprostowania danych ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Także prawo do bycia zapomnianym i do przenoszenia danych. Oczywiście prawo do bycia zapomnianym jest realizowane jeśli dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane. W każdym przypadku dane zebrane w celach marketingowych są usuwane z bazy jeśli dana osoba, której dane dotyczą wycofuje zgodę lub korzysta z prawa do bycia zapomnianym. Wniosek taki możecie złożyć u mnie lub u Administratora Danych.

Państwa dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zawsze zgodnie z obowiązującym prawem,  zachowując najwyższe standardy ich zabezpieczenia